Sabbath 12/4/10

Bài giảng của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh:  Em-ma-nu-ên, Chúa Ở Cùng Chúng Ta