Sabbath 12/5/09

Bài giảng của Mục sư Bradford Newton, Tổng Thư Ký Liên Hiệp Hội Thái Bình Dương: Ai Được Chọn?  

Mục sư Nguyễn Khắc Vinh thông dịch