Sabbath 12/6/08 sermon

Bài giảng của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh: Khi Kỳ Hạn Đã Được Trọn