Sabbath 2/14/09 sermon

Bài giảng của Mục sư Thạch Long Hạnh: Hãy Tin