Sabbath 2/15/14

Bài giảng của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh: "Nhắm Mục Đích Mà Chạy" 

Bài giảng trong phiên nhóm thanh niên của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh: "Press Towards The Goal"  

Nhạc: "Khi Giê-su Qua", Kezia Tuyết Nguyễn và Trịnh Tùng hát

<iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/nM0ilA0bxCs?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>