Sabbath 2/22/14

Bài chia xẻ của Nguyễn Đình Phụng: "Người Gieo Giống"  

Lời chứng của Tăng Duy Lâm Uyên