Sabbath 2/25/12

Bài giảng của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh: Hãy Hiếu Kính Cha Mẹ

Bài giảng trong phiên nhóm thanh niên (in English) của mục sư Nguyễn Khắc Vinh: Hornor Your Parents