Sabbath 2/27/10

Bài giàng thứ ba trong loạt bài về sách Đa-ni-ên của Muc sư Nguyễn Khắc Vinh: Xung Đột Về Thờ Hình Tượng