Sabbath 2/4/12

Bài giảng của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh: Buổi Tiệc Cuối Cùng  

Lễ Tiệc Thánh

Bài giảng trong phiên nhóm thanh niên (in English) của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh: The Last Banquet