Sabbath 2/5/11

Bài giảng của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh: Tống Cựu Nghinh Tân 

Translation by John Huynh