Sabbath 2/6/10

Bài giảng của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh nhân lễ Tiệc Thánh: Nhớ  

Lễ Tiệc Thánh