Sabbath 2/7/15
Bài chia sẻ của Mục sư Quách Trọng Toàn: "Bốn Sự Lạc Mất"  
 

Nhạc: "Gần Cùng Chúa Hơn", Bà Kezia Tuyết Nguyễn hát   

Lời Làm Chứng của Cô Phạm Hồng Đào