Sabbath 3/12/11

Bài chia xẻ của Giáo sư Elissa Kido, Đại học La Sierra: Chương Trình Giáo Dục Cơ Đốc Tốt Hay Không? 

Mục sư Nguyễn Khắc Vinh thông dịch

  Ảnh của Võ Bổng