Sabbath 3/13/10

Bài chia xẻ của Nguyễn Thị Ngọc Liên: Có Phải Đấng Christ Sẽ Trở Lại?