Sabbath 3/14/09 sermon

Bài giảng của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh: Hãy Theo Ta, Ta Sẽ Cho Các Ngươi