Sabbath 3/17/12

Bài giảng của Mục sư Nguyễn khắc Vinh: Ngươi Chớ Giết Người  

    

Bài chia xẻ trong phiên nhóm thanh niên (in English) của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh: Thou Shall Not Kill