Sabbath 3/19/11

Bài chia xẻ của Quách Trọng Toàn (Walla Walla University): Đánh Mất Chính Mình