Sabbath 3/21/09 sermon

Bài chia xẻ của Robert E. Koorenny: "Sứ Điệp Qua Truyền Đạo Đơn"   

Translation by Mục sư Nguyễn Khắc Vinh