Sabbath 3/21/15
Bài giảng của Elder Larry Caviness: "Vì Đức Chúa Trời Yêu Thương"  
Mục sư Nguyễn Khắc Vinh thông dịch
                               
 
Nhạc: "Hãy Theo Ta", Lâm Hoàng Trinh hát