Sabbath 3/26/11

Bài giảng của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh: Càng Văn Minh, Càng Nguy Hiểm