Sabbath 3/7/09 sermon

Bài giảng của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh: Lòng Vui Mừng   

    

Sự buồn rầu ở nơi lòng người làm cho nao sờn; Nhưng một lời lành khiến lòng vui vẻ. (Châm Ngôn 12: 25)