Sabbath 3/7/15
Bài chia sẻ của Trương Thế Anh: "Phương Pháp Cầu Nguyện Được Hiệu Quả"   

                                                   

Nhạc:
"Một Ngày Tươi Mới", Thanh niên El Monte hát