Sabbath 4/16/11

Bài chia xẻ của Elder Ralph Watts: Bốn Đặc Tính Của Hội Thánh Ban Đầu  

Mục sư Nguyễn Khắc Vinh thông dịch