Sabbath 4/24/10

Bài giảng của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh: Đứng Vững Trong Hoạn Nạn