sabbath 4/27/13

Bài giảng của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh: "Tình Yêu Thương Là Trọng Hơn Hết"  

Lời chứng của bà Terri Saelee 

Lời chứng của Ly Lan Nguyễn 

Bài giảng trong phiên nhóm thanh niên của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh: "Love Perfected"