Sabbath 4/28/12

Bài giảng của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh: Ngươi Chớ Trộm Cướp 

Nhạc:

Nguyễn Ngọc Hiển: "Xin Tri Ân"   

Bài giảng trong phiên nhóm thanh niên (in English) của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh: The Eighth Commandment