Sabbath 4/30/11

Bài giảng của Mục Sư Nguyễn Khắc Vinh: Những Đặc Điểm Của Môn Đồ Chân Chính