Sabbath 4/4/09 sermon

Bài giảng của Mục sư Phạm Minh Hoàng: Chiếc Áo Công Bình