Sabbath 4/9/11

Bài chia xẻ của Nguyễn Thị Ngọc Liên: Chọn Lựa và Hậu Quả