Sabbath 5/1/10

Bài giảng của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh: Chúng Ta Thảy Đều Đi Lạc   

Lễ Tiệc Thánh