Sabbath 5/14/11

Bài chia xẻ của Paul Negrete Dr. Hiệu Trưởng trường San Gabriel Academy: Lời Tiên Tri Về Hai Dòng Dõi 

Mục sư Nguyễn Khắc Vinh thông dịch

Bài chia xẻ của Paul Negrete Dr. trong phiên nhóm thanh niên: A Prophetic Formula