Sabbath 5/2/09 sermon

Bài giảng của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh: Rao Truyền Sự Chết