Sabbath 5/23/09 sermon

Bài giảng của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh: Linh Hồn Có Bất Tử Hay Không?