Sabbath 5/29/10

Bài chia xẻ của Nguyễn Minh Trí: Ba Đặc Tính Của Hội Thánh Thật