sabbath 5/4/13

Bài giảng của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh: "Buổi Tiệc Xôn Xao"  

Lễ Tiệc Thánh:

Bài giảng trong phiên nhóm thanh niên của Mục sụ Nguyễn Khắc Vinh: "Disturbing The Party"