Sabbath 6/13/09 sermon

Bài chia xẻ của Robert E. Koorenny: Sứ Điệp Qua Truyền Đạo Đơn, phần hai  

Translation by  Mục sư Nguyễn Khắc Vinh