Sabbath 6/28/08 Sermon

 Bài giảng của Nguyễn Thị Ngọc Liên: Lựa Chọn Người Bạn Đời