Sabbath 6/5/10

Bài giảng của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh: Thay Đổi Luật Pháp Chúa