Sabbath 7/16/11

Bài giảng của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh: Kinh Thánh Và Khoa Học  

 

Bài giảng trong phiên nhóm thanh niên của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh (in English): The Bible Is True