Sabbath 7/23/11

Bài giảng của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh: Phương Cách Dâng Hiến Phước Hạnh

Bài giảng trong phiên nhóm thanh niên của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh (in English): Give cheerfully