Sabbath 30/7/11

Bài chia xẻ của Nguyễn Thi Ngọc Liên: Có Học Phải có Hành 

 

Bài chia xẻ trong phiên nhóm thanh niên của Vương Đoàn (in English): Reletionship Based On True Love