Sabbath 8/1/09 sermon

Bài giảng của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh: Thức Tỉnh Khi Đất Rúng Động  

Lễ Tiệc Thánh 8/1/09