Sabbath 8/09/08 sermon
Bài giảng của
Mục Sư Nguyễn Khắc Vinh: Truyền Giáo Thật Đắt Giá