Sabbath 8/16/08 sermon

Bài giảng của Mục Sư Dương Quang Thoại: Sự Phản Bội