Sabbath 8/21/10

Bài giảng của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh: Đền Thánh Là Gì?