Sabbath 8/23/08 sermon

Bài giảng của Mục Sư Nguyễn Khắc Vinh: Một Cuộc Hẹn Quan Trọng