Sabbath 8/28/10

Bài giảng của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh: Vượt Qua Mọi Trở Ngại