Sabbath 9/13/08 Sermon

Bài giảng
"Chữ Tâm" của  Mục Sư Nguyễn Quốc Thái