Sabbath 9/17/11

Bài giảng của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh: Phục Hồi Sự Vui Mừng Trong Hội Thánh Chúa  

 

Bài chia xẻ trong phiên nhóm thanh niên (in English) của Cynthia Ly Lan Nguyễn: Let Your Light Shine