Sabbath 9/29/12

Bài giảng của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh: Tình Yêu Thương Chẳng Kiếm Tư Lợi